Περιορισμός του επιτρεπομένου προς θήρευση αριθμού της Ορεινής Πέρδικας

Με Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (αριθ. 173849/2461, ΦΕΚ Τεύχος Β-2580/24-9-12), τροποποιήθηκε η Ρυθμιστική Απόφαση της κυνηγετικής περιόδου 2012-2013 και ορίζεται το όριο θηρευσίμων ατόμων της Πετροπέρδικας από 4 σε 2, ανά κυνηγό και έξοδο.Η εισήγηση για τον παραπάνω περιορισμό έγινε από την Κεντρική Υπηρεσία Δασών του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να ζητηθεί η αναγκαία και επιβεβλημένη θεσμικά, άποψη της Κ.Σ.Ε.Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία σχετικής μελέτης που αφορούν τον πληθυσμό της Ορεινής Πέρδικας στη χώρα, η εισήγηση της Υπηρεσίας για μείωση των θηρευσίμων ατόμων είναι παντελώς αδικαιολόγητη.

Ο πρόεδρος Κ.Σ.Ε. Ν.Παπαδόδημας

Ο Γεν.Γραμ. Κ.Σ.Ε. Γ.Αραμπατζής