Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τα όπλα θήρας

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τα όπλα θήρας

Στις διατάξεις του νέου νόμου για τα όπλα στη χώρα υπάρχει ειδική μνεία στα όπλα θήρας και τα όσα έχει προβλέψει ο νομοθέτης για τη χρήση, την κατηγοριοποίησή τους και την προμήθεια εξοπλισμού για εκείνα. 

Αναλυτικότερα, στο εν λόγω νομοθέτημα ως όπλο για θήρα ορίζεται ένα μονόκαννο, δίκαννο, επαναληπτικό, ημιαυτόματο όπλο, μαζί με τα όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχει το εσωτερικό της κάννης του λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργεί με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας. Κατ’ εξαίρεση τα όπλα θήρας μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν μπορούν να δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια.

Ως φυσίγγια όπλου για θήρα ο νομοθέτης ορίζει τα φυσίγγια που πέρα από τα απαραίτητα προωθητικά υλικά, περιέχουν συγκεντρωτήρα ή βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή ένα (1) μόνο βλήμα (μονόβολο) από μεταλλική ύλη. Ως όπλα σκοποβολής ορίζονται τα όπλα που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα όπλα σκοποβολής, τα οποία μπορεί να είναι και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και τα όπλα που προβλέπονται ως αγωνιστικός εξοπλισμός από τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Σκοποβολής, τα πυρομαχικά και η ιδιογόμωση αυτών για τη σκοποβολή.

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ο κάτοχος όπλου για θήρα δεν υπέχει ποινική ευθύνη, αν με δική του θέληση,πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή όπλου για θήρα από την αρχή και εφόσον δεν επιθυμεί τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας κατοχής, παραδώσει το κατεχόμενο όπλο, μαζί με την άδεια κατοχής αυτού, εφόσον υπάρχει τέτοια».

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «Η οπλοφορία με όπλα για θήρα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής, της μετάβασης προς και επιστροφής από τους χώρους αυτούς, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων».

Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά όπλων για θήρα, αεροβόλων όπλων, μερών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων και καψυλλίων κυνηγιού και διοπτρών μεταξύ εμπόρων. Όταν, όμως, η μεταφορά τους πραγματοποιείται για εκθεσιακούς σκοπούς, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται σε προηγούμενη έγγραφη δήλωση, στην αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης της άδειας βάσει της οποίας τα κατέχουν νόμιμα, στην οποία αναφέρονται ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης, τα στοιχεία των μεταφερόμενων ειδών, οι ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και ότι έχουν αφαιρεθεί οι επικρουστήρες, οι οποίοι παραμένουν στις έδρες των κατόχων, ή ότι φέρουν προσαρμοσμένο κατάλληλο μηχανισμό ασφάλισης στο τμήμα σκανδάλης/σκανδαλών υποφυλακτήρα, εφόσον πρόκειται για μεταφορά όπλου. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ειδών φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης αυτών κατά τον χρόνο παραμονής τους στην έκθεση. Η μεταφορά πυρομαχικών σε χώρο που έχει ορισθεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, απαγορεύεται.

Νόμος για τα όπλα
όπλα θήρας
Πηγή: 
et.gr