Περί της τιμής της άδειας κυνηγιού

Περί της τιμής της άδειας κυνηγιού

 

Σε κάθε κυνηγετική περίοδο, ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης μεταξύ των κυνηγών ειναι η τιμή της άδειας θήρας. Το dasarxeio.com δημοσιεύει ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο για το πώς διαμορφώνεται η τιμή αυτή.

Όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο του dasarxeio.com, η τιμή της άδειας θήρας περιλαμβάνει δυο μεγάλες κατηγορίες ποσών. Τα ποσά που καταβάλλονται υπέρ του δημοσίου (τέλη έκδοσης άδειας κυνηγιού και τέλος χαρτοσήμου προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20%) και τα ποσά που καταβάλλονται υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων (ετήσια συνδρομή στους Κ.Σ., έκτακτη εισφορά Κ.Σ. και έκτακτη εισφορά κυνηγετικής ομοσπονδίας). Στην τιμή της άδειας περιλαμβάνονται και μικρότερα ποσά, όπως αυτό της υποχρεωτικής ασφάλισης, ή ποσά που καταβάλλονται σε ειδικές περιπτώσεις (πρώτη εγγραφή, αλλαγή βιβλιαρίου) που δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τελική τιμή.

Από τα παραπάνω ποσά, το τέλος χαρτοσήμου (15 ευρώ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2873/2000, προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20% (3 ευρώ), παραμένει ίδιο κάθε έτος και καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ). Αυτά που μεταβάλλονται από έτος σε έτος και διαμορφώνουν την τελική τιμή της άδειας θήρας του κάθε κυνηγετικού έτους είναι τα εξής:

  • Τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού
  • Ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κ.Σ.
  • Έκτακτη εισφορά Κ.Σ. και έκτακτη εισφορά υπέρ κυνηγετικής ομοσπονδίας (Κ.Ο.)

Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού καθορίζονται κατά την έναρξη του κυνηγετικού έτους με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για το ποσό που κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Τα τέλη έκδοσης παραμένουν σταθερά τα τελευταία έξι χρόνια, και ανέρχονται στο ποσό των 10 ευρώ για την έκδοση τοπικής άδειας, στα 30 ευρώ για την περιφερειακή άδεια και στα 60 για την γενική. Έτσι, 10 ευρώ από κάθε τοπική άδεια, ή 30 από περιφερειακή, κ.ο.κ., κατευθύνονται στο Πράσινο Ταμείο. Το Πράσινο Ταμείο από την μεριά του, με ένα μέρος των χρημάτων αυτών, χρηματοδοτεί τη δασική υπηρεσία για την υλοποίηση έργων και εργασιών ανάπτυξης θηραματοπονίας, παραγωγής θηραμάτων στα κρατικά εκτροφεία, κλπ.

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους Κ.Σ. καθορίζεται κατά την έναρξη του κυνηγετικού έτους, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια συνδρομή παραμένει σταθερή από το 2010 και ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ για κάθε άδεια ανεξάρτητα εάν πρόκειται για τοπική, περιφερειακή ή γενική. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία.

Σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει τα τελευταία χρόνια από τα 60 ευρώ που καταβάλλει ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας τα 5,00 ευρώ (ποσοστό 8,35%) αποτελούν την ετήσια εισφορά του Κ.Σ. στην κυνηγετική ομοσπονδία ενώ τα 40,10 ευρώ (ποσοστό 66,83%) ως ετήσια εισφορά στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία. Τα υπόλοιπα 14,90 ευρώ παραμένουν ως έσοδα στον κυνηγετικό σύλλογο για την λειτουργία και τις φιλοθηραματικές του δράσεις. Τα ποσά που αναφέραμε μέχρι τώρα (χαρτόσημο, τέλη και συνδρομή) περιλαμβάνονται στην τιμή της άδειας θήρας και καταβάλλονται από όλους τους κυνηγούς-μέλη των αναγνωρισμένων κυνηγετικών συλλόγων. Για παράδειγμα: η τιμή μιας τοπικής άδειας θήρας, ανεξαρτήτως κυνηγετικού συλλόγου, θα ανέλθει οπωσδήποτε στο ποσό των 88 ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Τέλος χαρτοσήμου προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20% (15+3=18 ευρώ), Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού (10 ευρώ), Ετήσια συνδρομή Κ.Σ. (60 ευρώ). Σε κανέναν κυνηγετικό σύλλογο όμως η τοπική άδεια κυνηγιού δεν κοστίζει μόνο 88 ευρώ. Κοστίζει περισσότερο, διότι προστίθεται επιπλέον το ποσό της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης (εξαρτάται από τον Κ.Σ. και την σύμβαση που έχει συνάψει με ασφαλιστική εταιρεία), το ποσό της τυχόν έκτακτης εισφοράς του συλλόγου και το ποσό της τυχόν έκτακτης εισφοράς της Κ.Ο.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους άδειας κυνηγιού. Ο σύλλογος δεν αποφασίζει εαν θα την επιβάλλει ή όχι στα μέλη του. Μπορεί να επηρεάσει μόνο την τιμή της μέσω της επιλογής της ασφαλιστικής εταιρείας. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. περιοχές με συχνά κυνηγετικά ατυχήματα) η τιμή της ασφάλειας είναι μικρή (2-3 ευρώ) και επηρεάζει ελάχιστα την τελική τιμή της άδειας κυνηγιού.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, τα ποσά που αναλύσαμε μέχρι εδώ και διαμορφώνουν το κόστος της τοπικής άδειας του παραδείγματος μας περίπου στα 90-91 ευρώ (υπό την παραδοχή ότι η τιμή της ασφάλειας είναι 2-3 ευρώ), δεν μπορεί να τα επηρεάσει ο κυνηγός. Εκείνο που μπορεί να επηρεάσει, είτε άμεσα, είτε έμμεσα και διαμορφώνει την τελική τιμή της άδειας κυνηγιού είναι το ποσό των έκτακτων εισφορών που καταβάλλουν τα μέλη των κυνηγετικών οργανώσεων. Η τιμή της άδειας θήρας μπορεί περιλαμβάνει τα ποσά δυο, ανεξάρτητων μεταξύ τους, έκτακτων εισφορών. Πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικές εισφορές μιας και καθορίζονται από διαφορετικά όργανα.

Η έκτακτη εισφορά για φιλοθηραματικούς σκοπούς του συλλόγου καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του κυνηγετικού συλλόγου (πρωτοβάθμιο σωματείο) ενώ η έκτακτη εισφορά για φιλοθηραματικούς σκοπούς της κυνηγετικής ομοσπονδίας καθορίζεται απο την Γενική Συνέλευση της κυνηγετικής ομοσπονδίας (δευτεροβάθμιο σωματείο). Η έκτακτη εισφορά του κυνηγετικού συλλόγου καθορίζεται άμεσα από τους ίδιους τους κυνηγούς και εγκρίνεται από την αρμόδια δασική αρχή. Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο ενδιαφέρον άρθρο με παραδείγματα υπολογισμού κόστους, κάνοντας κλικ εδώ

 

άδεια κυνηγιού
τιμές
Πηγή: 
dasarxeio.com