Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της ΚΟΜΑΘ

Στους άξονες δράσης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης (ΚΟΜΑΘ) συμπεριλαμβάνεται και η απόκτηση και διάδοση γνώσης σχετικά με τη θήρα και τα θηράματα.

Για το λόγο αυτό ένα από τα έργα που έχουν να επιτελέσουν οι επιστήμονές της στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης είναι η διεξαγωγή ερευνών. Το ερευνητικό έργο της ΚΟΜΑΘ τίθεται προς κρίση στην επιστημονική κοινότητα και η αποδοχή του έργου αυτού αποτελεί καταξίωση για τις ελληνικές κυνηγετικές οργανώσεις.

Απώτερος σκοπός του επιστημονικού έργου είναι να δράσει καταλυτικά, με τη βαρύτητα που αυτό φέρει, στην ευαισθητοποίηση και λήψη ορθών αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς και πολιτικούς, αλλά και να προβάλει τη θήρα στον επιστημονικό κόσμο, τους φορείς και τις σχετικές με το αντικείμενο υπηρεσίες.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί η διορατικότητα των Διοικητικών Συμβουλίων της ΚΟΜΑΘ που με συνέπεια στηρίζουν (υλικά και ηθικά) τις προσπάθειες των θηραματολόγων. Τα συμπεράσματα των ερευνών της ΚΟΜΑΘ έχουν βρει πρακτική εφαρμογή:
- σε μελέτες, όπως στη διαχείριση του ενδιαιτήματος του κολχικού φασιανού στο Δέλτα Νέστου, για την κατάργηση καταφυγίων, για τον εξορθολογισμό των απελευθερώσεων
- σε γνωμοδοτήσεις σχετικές με την απαγόρευση της θήρας σε υγροτόπους, σε καμένες δασικές εκτάσεις, σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ., και
- σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κυνηγών, όπως με την ανάδειξη της ελληνικής θηρευτικής φιλοσοφίας αλλά και την εκπαίδευση φοιτητών και μαθητών.

Την τελευταία δεκαετία η ΚΟΜΑΘ έχει πραγματοποιήσει 114 δημοσιεύσεις με τάση αύξησης του αριθμού ανά έτος. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις διαπραγματεύονται θέματα διαχείρισης της θήρας και θηρευτικής κοινωνικοοικονομίας, ακολουθούν η οικολογία θηραμάτων, η παθολογία και γενετική.

Πρόσφατες ενδεικτικές επιστημονικές δημοσιεύσεις της ΚΟΜΑΘ:
- Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Γκάσιος Α., Ισαάκ Ι., Καλαϊτζής Χ., Καραμπατζάκης Θ. και Πλατής Π. 2010. Ζημιές σε έργα βελτίωσης ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας στη Μακεδονία και Θράκη. Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής (Σιδηροπούλου Α., Μαντζανας Κ. και Ι. Ισπικούδης, εκδότες). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνέδριου. Ξάνθη 2–4/10/2010. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο 16, σελ. 293–298.
- Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Κελεσίδου Σ., Μπιλλίνης Χ. 2011. Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη βόρεια, κεντρική και νησιωτική Ελλάδα. 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011.
- Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2011. Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι». 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011.
- Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Hasanagas N.D., Birtsas P.K., 2012. Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece, in New Trends Towards Mediterranean Tourism Sustainability. Nova Science Publishers. Βοοκ Chapter, p. 79 – 94.
- Birtsas P., Sokos C., Exadactylos S. 2012. Carnivore mammals in burned and adjacent unburned areas in a Mediterranean ecosystem. Mammalia 76(4): 407–415.
- Sokos C., Mamolos A.P., Kalburtji K.L., Birtsas P.K. 2012. Farming and wildlife in Mediterranean agroecosystems. Journal for Nature Conservation 21(2): 81–92.
- Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Αειφορική θήρευση των υδρόβιων πτηνών: η προοπτική της Βόρειας Αμερικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 269–284.
- Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 257–268.
- Βαλιάκος Γ., Yon L., Σπύρου Β., Artois M., Τουλούδη Α., Barrow P.,Μπίρτσας Π., Hutchings M., Σοφία Μ., Gavier-Widen D.,Ιακωβάκης Χ., Σώκος Χ., Γιαννακόπουλος Α., - Μπιλλίνης Χ. 2012. Τα ελαφοειδή ως πηγή σημαντικών παθογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο και τα παραγωγικά ζώα στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 351–368.
- Papaspyropoulos K.G., Koufis J., Tourlida L. & Georgakopoulou A., 2012. Estimating the economic impact of a long–term hunting ban on local businesses in rural areas in Greece: a hypothetical scenario. Animal Biodiversity and Conservation, 35(2): 163–170.
- Alexandri, P., Triantafyllidis, A., Papakostas, S., Chatzinikos, E., Platis, P., Papageorgiou, N., … & Triantaphyllidis, C. 2012. The Balkans and the colonization of Europe: the post‐glacial range expansion of the wild boar, Sus scrofa. Journal of Biogeography, 39(4), 713-723.
- Sokos C., Birtsas P., Connelly J., Papaspyropoulos K. 2013. Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant? Wildlife Biology 19: 113-125.
- Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K., Batselas T., Valiakos G., Billinis C. 2013. Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area. Italian Journal of Zoology 80(3): 392-401.
- Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Σπύρου Β., Ιακωβάκης Χ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Θεσ/νίκη 8/2/2013, υπό εκτύπωση.
- Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., ΜπιλλίνηςΧ. 2013. Διαχείριση της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα. 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 690–697.
- Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου. 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 698–709.

ΣΤ' ΚΟΜΑΘ
ΚΟΜΑΘ
Κυνηγετική Συνομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης
Πηγή: 
ΚΟΜΑΘ