Λανθασμένες οι αναφορές περί θήρας αγριόχοιρου όλο το έτος

Λανθασμένες οι αναφορές περί θήρας αγριόχοιρου όλο το έτος

Πλήθος δημοσιευμάτων στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε τις τελευταίες ημέρες λόγο για ρύθμιση που θα επιτρέπει τη θήρα αγριόχοιρου καθ'όλη τη διάρκεια του έτους. Η κατάσταση δεν είναι ακριβώς έτσι και η ΚΟΜΑΘ μας κάνει κάποιες απαραίτητες διευκρινίσεις.

Στις 24 Ιουλίου 2020, ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4711/2020 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/29-7-2020), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο άρθρο 14 του συγκεκριμένου νόμου, με τίτλο "Θήρα Αγριόχοιρων - Εγκαταστάσεις χειρισμού Θηραμάτων, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

1. Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 261 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) ως εξής: «8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να επιτρέπεται η θήρα αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων κατά την διάρκεια του κυνηγετικού έτους ή της κυνηγετικής περιόδου κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή για λόγους δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες.».

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές το γεγονός πως η συγκεκριμένη διάταξη, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει γενικά και αόριστα τη θήρα αγριόχοιρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής. Αν και εφόσον συντρέξουν λόγοι δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες, τότε και μόνο τότε, ο παραπάνω νόμος δίνει τη δυνατότητα να εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, με την οποία θα επιτραπεί κατά περίπτωση η άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις βρίσκονται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε, στην περίπτωση που χρειαστεί να γίνει εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, αυτή να γίνει με ορθό τρόπο και πρωτίστως με ασφάλεια για τους κυνηγούς.

Ήδη από πέρυσι βρίσκονται σε λειτουργία τα συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δρουν συντονισμένα και αποτελεσματικά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις. Η συγκρότηση των συνεργείων δίωξης ορίζεται με αποφάσεις της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σε αυτά συμμετέχουν μόνο κυνηγοί-μέλη των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων. 

Κυνήγι Αγριόχοιρου
ρυθμιστική
ΚΟΜΑΘ
Πηγή: 
ΚΟΜΑΘ
Θήραμα: