ΚΟΜΑΘ: Ενημέρωση για οικονομικές ενισχύσεις κυνηγών και θηροφυλάκων

ΚΟΜΑΘ: Ενημέρωση για οικονομικές ενισχύσεις κυνηγών και θηροφυλάκων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που σχετίζονται με την επιτήρηση ζωονόσων και βρίσκονται σε ισχύ, προβλέπονται αποζημιώσεις μεταξύ άλλων και σε κυνηγούς που θα επιδώσουν δείγματα ή θα συνδράμουν με άλλους τρόπους τις κτηνιατρικές αρχές της χώρας, στις προσπάθειες για περιορισμό της μετάδοσης των ασθενειών αυτών.

Για όλες τις περιπτώσεις που ακολουθούν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα βιοασφάλειας όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί και ισχύουν. Πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια από μέρους των Κυνηγετικών Συλλόγων και των κυνηγών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούν αναλυτικά οι επιδοτήσεις για συλλογή δειγμάτων για την επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, της Γρίπης των Πτηνών και της Λύσσας, όπως προβλέπονται στις σχετικές απόφάσεις.

Α. Για τις δράσεις πρόληψης επιτήρησης και καταπολέμησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων.

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΗ ΘΗΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ
α) Προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση κτηνοτρόφων, κυνηγών, μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων, θηροφυλάκων και πολιτών/ιδιωτών που συνδράμουν στον εντοπισμό και την ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων με συνδρομή των ατόμων αυτών στην ανεύρεση των νεκρών αγριόχοιρων. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) ανά αγριόχοιρο που ανευρίσκεται νεκρός, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών αγριόχοιρων κατόπιν τροχαίων ατυχημάτων, (οι οποίοι δεν έχουν θανατωθεί με πυροβολισμό) και εντοπίζονται τελικά από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες με τη συνδρομή των ανωτέρω ατόμων.
β) Προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση των κυνηγών και των θηροφυλάκων που συνδράμουν στην υγειονομική διαχείριση του πτώματος των νεκρών αγριόχοιρων (υγειονομική ταφή υπό την εποπτεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών) μετά τη δειγματοληψία αυτών στα πλαίσια της παθητικής επιτήρησης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα εξήντα ευρώ (60,00€) ανά πτώμα αγριόχοιρου ο οποίος αποτελεί αντικείμενο υγειονομικής διαχείρισης ως ανωτέρω περιγράφεται.
γ) Προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση των κυνηγών και των θηροφυλάκων που συνδράμουν στη λήψη δειγμάτων από νεκρούς αγριόχοιρους και προσκόμισης αυτών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, μετά από εκπαίδευση από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (30,00€), ανά νεκρό αγριόχοιρο που δειγματίζεται,

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΘΗΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ
α) Προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση των κυνηγών και των θηροφυλάκων που συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων μέσω της θήρας, με σκοπό την πρόληψη και έλεγχο της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, κατόπιν έκδοσης εγκυκλίου της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων αναφορικά με τις περιοχές της χώρας όπου η θήρευση ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων δύναται να επιδοτείται και την απαραίτητη τεκμηρίωση που θα παρέχεται από τους κυνηγούς προς τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για κάθε ζώο που θα θηρεύεται. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα εκατό ευρώ (100,00€), ανά θηρευμένο θηλυκό ενήλικο αγριόχοιρο. Εκτός από τη μήτρα που θα προσκομίζετε στις Κτηνιατρικές Αρχές πρέπει να γίνεται και προσκόμιση της ουράς, ούτως ώστε να μπορεί να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός των ζώων.)

*Το μέτρο αυτό έχει εφαρμογή μόνο στις Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

β) Προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση των κυνηγών και των θηροφυλάκων που συνδράμουν στη λήψη δειγμάτων από θηρευμένους αγριόχοιρους και προσκόμισης αυτών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας, κατόπιν έκδοσης εγκυκλίου της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων αναφορικά με τις περιοχές της χώρας όπου η δειγματοληψία και πρoσκόμιση των δειγμάτων θηρευμένων αγριόχοιρων δύναται να επιδοτείται. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (30,00€), ανά θηρευμένο αγριόχοιρο που δειγματίζεται.
(Είδος δειγμάτων: Αίμα, Σπλήνας, Ήπαρ, Νεφρός, Καρδιά, Πνεύμονες, Λεμφαδένες, Μηριαίο Οστό, Στέρνο) (προτεινόμενο κατάλληλο δείγμα είναι η σπλήνα)

Οι επιδοτήσεις ισχύουν ως το τέλος του έτους (31/12/2022).

Η εφαρμογή της ενεργητικής επιτήρησης (σπλήνα κλπ, αποζημίωση 30 ευρώ/ανά δειγμα) σε Θηρευμένους αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών, με τη συλλογή δειγμάτων μέχρι το τέλος του έτους 2022 πραγματοποιείται με βάση τον εκτιμώμενο αριθμό αγριόχοιροι ανά κυνηγετικό πεδίο, την εκτιμώμενη κάρπωση, και την ανάλυση επικινδυνότητας.

Σχετικές Αποφάσεις
1. 545/82161/28-03-2022, του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Σχέδιο μείωσης πληθυσμού αγριοχοιρων-Ενεργητική και Παθητική επιτήρηση για την Αφρικανική Πανωλη του Χοἱρου για το έτος 2022»
2. Κ.Υ.Α. 1494/299861/2022 (Φ.Ε.Κ. 5291/Β/13-10-2022) : «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και ειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022.»

Β. Για το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά:
Προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση των κυνηγών, των φυλάκων θήρας που εντοπίζουν, συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές νεκρά ή ημιθανή άγρια πτηνά κατάλληλα προς δειγματισμό, μη πυροβολημένα. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (30,00€) ανά άγριο πτηνό.

Γ. Για το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας
α) Προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση κυνηγών, φυλάκων θήρας που συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρές αλεπούδες κατάλληλες προς εξέταση ως προς τον ιό της λύσσας. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) ανά αλεπού που ανευρίσκεται νεκρή (και δεν έχει θανατωθεί κατόπιν πυροβολισμού ή δηλητηρίασης) και προσκομίζεται στις κτηνιατρικές αρχές.
β) Προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση κυνηγών και φυλάκων θήρας που συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές δείγματα ζώων κατάλληλων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, και μόνο στις Περιφερειακές Ενότητες εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού (συνολικά 604 ζώα ανά εμβολιαστική εκστρατεία). Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (50,00€) ανά θανατωμένη αλεπού που προσκομίζεται στις κτηνιατρικές αρχές.

* Οι εναέριες ρίψεις των εμβολίων δολωμάτων πραγματοποιήθηκαν στις: ΠΕ Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Κιλκίς, Πέλλας, Φλώρινας, Καστοριάς και Θεσπρωτίας, (σε ολόκληρη την έκτασή τους), και στις ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, στις οποίες οι ρίψεις γίνανε σε μερική/ορισμένη έκτασή τους. Στη Μακεδονία και τη Θράκη επομένως το μέτρο αφορά όλους τους νομούς πλην της Πιερίας και της Χαλκιδικής.

(ενημέρωση 28/11/2022)

Τα δείγματα που επιδοτούνται ανά νομό στη Μακεδονία και τη Θράκη είναι:

Έβρος (εκτός Σαμοθράκης) 149
Σέρρες (τμήμα) 118
Δράμα 130
Ροδόπη 99
Κιλκίς 99
Πέλλα 84
Ξάνθη 69
Κοζάνη (τμήμα) 55
Καστοριά 46
Φλώρινα 42
Θεσσαλονίκη (τμήμα) 40
Καβάλα (τμήμα) 31
Γρεβενά (τμήμα) 15
Ημαθία (τμήμα) 14

**Σχετική απόφαση: 1662/326816/02.11.2022 Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Τονίζουμε ακόμη μία φορά το ότι πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια από μέρους των Κυνηγετικών Συλλόγων και των κυνηγών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία.
Και πως για όλες τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν πιο πάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα βιοασφάλειας κατά το χειρισμό του ζώου και τη λήψη και συσκευασία του δείγματος, όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί και ισχύουν.

ΚΟΜΑΘ
Πηγή: 
ΚΟΜΑΘ