Καθορισμός τελών για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016

Καθορισμός τελών για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016

Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, τα τέλη για την έκδοση άδειας κυνηγιού καθορίζονται ως εξής:

α) Μέχρι 15 ημέρες 60,00 ευρώ

β) Μέχρι 2 μήνες 120,00 ευρώ

γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ

Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141 Α΄) σε συνδυασμό με εκείνες του Π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119 Α΄) και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Κυνηγετική περίοδος 2015-2016
τέλη
Εγκύκλιος για την έκδοση άδειας θήρας
Πηγή: 
ΥΠΕΝ,