Ηλεκτροφόρες περιφράξεις στη Βόρεια Πίνδο

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου & Πίνδου, στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων συνύπαρξης του τοπικού παραγωγικού πληθυσμού με τα είδη άγριας πανίδας (κυρίως αρκούδες), κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, προμηθεύτηκε συνολικά 10 ηλεκτροφόρες περιφράξεις με σκοπό τη δωρεάν παραχώρησή τους σε παραγωγούς της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

Με την πάροδο του έτους οι περιφράξεις θα επιστρέφονται στον Φορέα Διαχείρισης και στη συνέχεια θα παραχωρούνται σε άλλους τοπικούς παραγωγούς με ανάλογη διαδικασία. Σε παραγωγούς του Νομού Ιωαννίνων που δραστηριοποιούνται εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, θα διατεθούν συνολικά 6 περιφράξεις (3 με πάνελ και 3 με σύνδεση με ηλ. ρεύμα).

Σε παραγωγούς του Νομού Γρεβενών που δραστηριοποιούνται εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, θα διατεθούν συνολικά 4 περιφράξεις (3 με πάνελ και 1 με σύνδεση με ηλ. ρεύμα). Οι τοπικοί παραγωγοί (φυσικά πρόσωπα) που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δράση, θα πρέπει να καταθέσουν είτε στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στους Ασπραγγέλους του Δ. Ζαγορίου είτε στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.Δ. στους Μαυραναίους του Δ. Γρεβενών έως και την 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

A. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη, την οποία θα μπορούν να προμηθεύονται από τα ανωτέρω σημεία υποβολής αιτήσεων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.pindosnationalpark.gr). Στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν τον τύπο της περίφραξης (με πάνελ ή με σύνδεση με ηλ. ρεύμα) για τον οποίο ενδιαφέρονται.

B. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία Για τους κτηνοτρόφους (επιπλέον των ανωτέρω Α και Β):

- Μητρώο εκμετάλλευσης (για τους κτηνοτρόφους)

- Βιβλιάριο του ΟΓΑ σε ισχύ

- Έντυπο Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης

- Τα εκκαθαριστικά της εφορίας των δύο τελευταίων ετών Για τους μελισσοκόμους (επιπλέον των ανωτέρω Α και Β)

- Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων) μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου.

 

Για την τελική επιλογή των ενδιαφερόμενων τοπικών παραγωγών που θα συμμετέχουν στη δράση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στους Ασπραγγέλους του Δ. Ζαγορίου, στις 2 Ιουλίου 2013 και ώρα 12:00. Έπειτα από την επιλογή τους, οι δικαιούχοι θα υπογράψουν Συμφωνητικό Παραλαβής και Ορθής Χρήσης των Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου & Πίνδου
Ηλεκτροφόρες περιφράξεις
Βόρεια Πίνδος
Πηγή: 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου & Πίνδου