Η ρυθμιστική 2012-2013

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε τι ισχύει για το κυνήγι (επιτρεπόμενες περίοδοι κυνηγιού και μέγιστες καρπώσεις) κατά τη περίοδο 2012-2013.

 

Πίνακας Θηρεύσιμων Ειδών

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
           
  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ        
1.** Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 - 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2. **** Λαγός (Lepus europaeus)   15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ 1
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa)   15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ 4 κατά ομάδα
4. Αλεπού (Vulpes vulpes)   15/9 – 28/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina)   15/9 – 28/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
  ΠΟΥΛΙΑ        
  α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α:        
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 - 14/9 15/9 - 10/2 'Όλες 10
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες 12
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες 12
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες  
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 'Όλες 25( Συνολικά
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες από όλα τα είδη)
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες  
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 'Όλες  
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)   15/9 - 28/2 Όλες 10
16. Φασιανός (Phasianus colchicus)   15/9 – 31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ 1
17. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)   1/10 – 15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ

2 (μετά από τροποποίηση

της αρχικής τιμής που ήταν 4)

18.*** Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)   1/10 – 15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ 4
  ΠΟΥΛΙΑ        
  β) Υδρόβια και παρυδάτια:        
1. Σφυριχτάρι (Anas penelope)   15/9 – 10/2 'Όλες  
2. Κιρκίρι (Anas crecca)   15/9 – 31/1 'Όλες  
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)   15/9 – 31/1 'Όλες  
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta)   15/9 - 10/2 'Όλες  
5. Σαρσέλα (Anas querquedula)   15/9 – 10/2 'Όλες  
6. Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)   15/9 - 10/2 'Όλες 12( Συνολικά
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)   15/9 - 31/1 'Όλες από όλα τα είδη)
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)   15/9 – 10/2 'Όλες  
9. Φαλαρίδα (Fulica atra)   15/9 - 10/2 'Όλες  
10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera)   15/9 – 31/1 Όλες  
11. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)   15/9 -10/2 Όλες  
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus)   15/9 – 10/2 'Όλες 10
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)   15/9 - 10/2 Όλες 10
14. Καλημάνα (Vanellus vanellus)   15/9 - 31/1 'Όλες 10

* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.

** Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου. *** Ειδικές ρυθμίσεις στο κυνήγι της νησιωτικής πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7. **** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λάγου καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5. Το πλήρες κείμενο της ρυθμιστικής μπορείτε να το βρείτε εδώ.

ρυθμιστική