Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες των μελών της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ

Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες των μελών της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ

Καλούνται όλοι οι ταμειακώς εντάξει Κυνηγετικοί Σύλλογοι – Μέλη αρμοδιότητας της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες, που θα γίνει στις 20 Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ., στη Θεσσαλονίκη στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Ευρυγένης» στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ικάρων 1, Τέρμα Φοίνικα, τηλ. 2310486900).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες, θα επαναληφθεί στις 27 Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου και ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θεσμικά ζητήματα και λήψη αποφάσεων.

3. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ.

4. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ.

5. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ.

6. Πρόσθετη εισφορά υπέρ Κ.Σ. και υπέρ ΚΟΜΑΘ.

7. Έκτακτα θέματα – Προτάσεις.

8. Έγκριση δαπανών Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Αρχαιρεσίες & πρακτικογράφων.

9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 2μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής. Νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε Κυνηγετικού Συλλόγου, είναι ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι μέχρι 2000 (άρθρο 4, παρ. 3, Καταστατικό ΚΟΜΑΘ). Νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε Κυνηγετικού Συλλόγου άνω των 2000 μελών, είναι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου (άρθρο 5, παρ. 4, Καταστατικό ΚΟΜΑΘ).

Για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες οι αντιπρόσωποι πρέπει απαραίτητα να αποστείλουν ή προσκομίσουν βεβαίωση του Συλλόγου σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως αντιπρόσωποι, καθώς επίσης και βεβαίωση που θα αναφέρει τον ακριβή αριθμό των μελών του Συλλόγου για το οικονομικό έτος 2017. Τα εκλεγόμενα Μέλη πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν ελεύθερη την διαχείριση της περιουσίας τους.

3. Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

4. Να έχουν εφοδιαστεί με άδεια θήρας, τουλάχιστον επί πενταετία.

5. Να μην συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.

6. Να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

7. Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ για παράβαση των περί θήρας διατάξεων.

8. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοτίμου Σχολής.

9. Να μην διετέλεσαν κατά την προ της εκλογής τους τριετία έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι Κυνηγετικών Οργανώσεων.

10. Να έχουν το επιβαλλόμενο ήθος, κύρος και κοινωνική προβολή.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία της Εφορευτικής Επιτροπής, την άδεια θήρας, υπεύθυνη δήλωσή του, για το ότι κατέχει τα προσόντα για τα παραπάνω αξιώματα και αντίστοιχη βεβαίωση του οικείου Συλλόγου. 

ΣΤ' ΚΟΜΑΘ
Πηγή: 
ΣΤ' ΚΟΜΑΘ