Επιτρέπεται το κυνήγι στην ελεγχόμενη περιοχή της Σαπιέντζας

Επιτρέπεται το κυνήγι στην ελεγχόμενη περιοχή της Σαπιέντζας

Ο Δ/ντής Δασών Μεσσηνίας με απόφασή του εγκρίνει το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνηγετική περίοδο 2016-2017 ως κατωτέρω:
ΑΡΘΡΟ 1° ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Νήσου Σαπιέντζας απαιτούνται: 1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου ήτοι: Γενικής, Περιφερειακής, Τοπικής που να ισχύει και για τον Νομό Μεσσηνίας. 2. Η απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή. ΑΡΘΡΟ 2° ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας: 1. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό άδειας κυνηγίου και είδος αυτής) και την ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 2. Φωτοτυπία της Αδείας Θήρας (δεύτερη, τρίτη σελίδα και τρέχουσα θεώρηση). Οι αλλοδαποί κυνηγοί προσκομίζουν και μεταφρασμένη την άδεια κυνηγίου της χώρας τους. 3. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. ΑΡΘΡΟ 3° ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Το κυνήγι αρχίζει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και τελειώνει το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016. Ημέρες κυνηγίου ορίζονται κάθε: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Το κυνήγι δύναται να αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 14:00 το μεσημέρι. ΑΡΘΡΟ 4° ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩN 1. Η τιμή της Ειδικής Άδειας καθορίζεται ως εξής: α) Για τους Μεσσήνιους κυνηγούς 25,00 € β) Για τους λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, 40,00 € γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ε.Ε. 80,00 € 2. Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. 3. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγίου. 4. Οι κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) εκτός από την ειδική άδεια οφείλουν να εφοδιασθούν με γενική άδεια κυνηγίου που εκδίδεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: α) Μέχρι 15 ημέρες: 60,00 € και β) Μέχρι δύο (2) μήνες: 120,00 €. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στην χώρα μας. ΑΡΘΡΟ 5° ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 1. Η διεξαγωγή του κυνηγίου θα γίνεται μόνο κατά ομάδες με την παρουσία εντεταλμένου οργάνου. 2. Κάθε ημέρα κυνηγίου μπορούν να κυνηγήσουν έως δεκαπέντε (15) κυνηγοί χωρισμένοι σε τρεις (3) ομάδες (2 έως 5 κυνηγοί ανά ομάδα). 3. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το Δασαρχείο σκάφος. Ως ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριακοσίων (300,00 €) ευρώ με ΦΠΑ το οποίο θα μοιράζεται ισόποσα σε κάθε κυνηγό στην περίπτωση που γίνεται δρομολόγιο με λιγότερους από έξι (6) κυνηγούς. Πέραν των έξι (6) κυνηγών το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ με ΦΠΑ ανά κυνηγό. ΑΡΘΡΟ 6° ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 1 . Οι ειδικές άδειες κυνηγίου εκδίδονται από το Δασαρχείο Καλαμάτας (Στην Ε.Κ.Π. δεν εκδίδονται ειδικές άδειες κυνηγίου). 2. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επομένη της έγκρισης του παρόντος Προγράμματος έως και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου. Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των ομάδων κυνηγών όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί, θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Ομάδα κυνηγών που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κυνηγήσει στην Ε.Κ.Π. για τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσεται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των ομάδων όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και τις ημέρες κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και των ενδιαφερομένων κυνηγών ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την κλήρωση, θα καταβάλλεται το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την έκδοση της Ειδικής άδειας για όλες τις ημέρες κυνηγίου από τις ομάδες που κληρώθηκαν. Η μη καταβολή αυτού, έστω και ενός κυνηγού της ομάδας, αποκλείει την είσοδο στην Ε.Κ.Π. όλης της ομάδας. Μετά την ανωτέρω διαδικασία και σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές μέχρι και την: Α) Τετάρτη 26 Οκτωβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 2-11-2016 έως 5- 11-2016 Β) Πέμπτη 3 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 9-11-2016 έως 12-11- 2016 Γ) Πέμπτη 10 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 16-11-2016 έως 19- 11-2016 Δ) Πέμπτη 17 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 23-11-2016 έως 26- 11-2016 Ε) Πέμπτη 24 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 30-11-2016 έως 3- 12-2016 Κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των ομάδων κυνηγών θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Ομάδα κυνηγών που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κυνηγήσει στην Ε.Κ.Π. για τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσεται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των ομάδων κυνηγών όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και ημέρα κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη, παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και των ενδιαφερομένων κυνηγών ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Για τις ημέρες κυνηγίου από 2-11-2016 έως 5-11-2016 η ως άνω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 09:00. Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στους κυνηγούς που απαρτίζουν τις ομάδες μετά την κλήρωση. 3. Οι αιτούντες κυνηγοί αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εκπροσωπούμενοι αντιπρόσωποι αυτών, πρέπει να παραλαμβάνουν έγκαιρα την ειδική άδεια κυνηγίου. 4. Σε περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιασθεί για κυνήγι την ημέρα που του έχει καθοριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής, για άλλη ημέρα κυνηγίου και το τέλος που έχει καταβάλλει δεν επιστρέφεται. 5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του κυνηγίου λόγω κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας, δύναται να διεξαχθεί κυνήγι από όσους επιθυμούν και έχουν εκδώσει ειδική άδεια κυνηγίου, τη Δευτέρα και Τρίτη της επόμενης εβδομάδας. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του κυνηγίου λόγω κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας από 30-11-2016 έως 3-12-2016 δύναται να διεξαχθεί κυνήγι από όσους επιθυμούν και από την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου έως το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου. Σε όσες ομάδες δεν επιθυμούν να κυνηγήσουν, επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλλει οι κυνηγοί της ομάδας, επιβαρυνόμενα με τα έξοδα αποστολής. ΑΡΘΡΟ 7° ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΣΚΥΛΙΑ 1. Το κυνήγι ασκείται μόνο με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο που φέρει λεία κάννη και είναι μονόκαννο ή δίκαννο ή επαναληπτική καραμπίνα η οποία φέρει μέχρι τρία (3) φυσίγγια συνολικά, από τα οποία ένα (1) στην θαλάμη και τα δύο (2) στην αποθήκη. 2. Για το κυνήγι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. 3. Στο κυνήγι απαγορεύονται τα σκυλιά. ΑΡΘΡΟ 8° ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 1. Το κυνήγι διεξάγεται κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. όταν επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και καλή ορατότητα. 2. Η άδεια θήρας και η ειδική άδεια παραδίδονται στα εντεταλμένα όργανα της Ε.Κ.Π. πριν την έναρξη του κυνηγίου και επιστρέφονται στο πέρας αυτού. 3. Οι ομάδες κυνηγών συνοδεύονται πάντοτε από τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στις υποδείξεις των οποίων οφείλουν να υπακούουν. Οι κυνηγοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης κάθε μορφής ατυχημάτων και ασφαλούς χρήσης και μεταφοράς των κυνηγετικών τους όπλων. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κατά την διάρκεια του κυνηγίου. Κατά την διάρκεια του κυνηγίου οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων. 4. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των κυνηγών από την ομάδα τους και γενικά από την περιοχή που έχει καθοριστεί να κυνηγήσουν από τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής. Απρόσεκτοι κυνηγοί, επικίνδυνοι για την ασφάλεια συναδέλφων των ή των εργαζομένων της Ε.Κ.Π. και γενικά κυνηγοί που δεν υπακούουν στις υποδείξεις των οργάνων της Ε.Κ.Π., απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. 5. Απαγορεύεται η θήρα από το σκάφος και στις ποτίστρες. 6. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλέγει καταβάλει την προβλεπόμενη για το θήραμα αξία και στερείται του δικαιώματος εισόδου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. 7. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων τριχωτών θηραμάτων. Ως ανεπτυγμένα τριχωτά θηράματα νοούνται: το αγριοπρόβατο των τριών (3) ετών και ο αίγαγρος των δύο (2) ετών. Σε περίπτωση τραυματισμού ή φόνου μη ανεπτυγμένου τριχωτού θηράματος ο υπαίτιος επιβαρύνεται με πρόστιμο 300,00 € συν την αξία του θηράματος καθώς επίσης στερείται του δικαιώματος εισόδου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. 8. Απαγορεύεται η θήρα οποιουδήποτε θηράματος εκτός αυτού για το οποίο έχει εκδοθεί η Ειδική Άδεια Θήρας. Σε περίπτωση που φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται σύμφωνα με την ειδική άδεια θήρας και το παρόν πρόγραμμα κυνηγίου της Ε.Κ.Π. η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Στην περίπτωση αυτή οι παραβάτες, διώκονται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/1969). Τα θηράματα και τα μέσα κυνηγίου κατάσχονται. Τα κατασχεμένα θηράματα εκποιούνται. Τα τρόπαια από τα κατασχεμένα αρσενικά θηράματα παραμένουν στην διάθεση της Ε.Κ.Π. και της Υπηρεσίας. 9. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει αυτό αναγκαίο το εντεταλμένο για την διεξαγωγή του κυνηγίου όργανο. ΑΡΘΡΟ 9° ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Μεσσηνίας ύστερα από εισήγηση του Δασαρχείου Καλαμάτας είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να διακοπεί το Πρόγραμμα Θήρας. ΑΡΘΡΟ 10° ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ – ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων και οι τιμές αυτών φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:
Σε περίπτωση που θηρευτεί:
α) Αγριοπρόβατο με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 45 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 45 με 5 € και β) Αίγαγρος με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 65 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 65 με 10 €. Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού θηράματος διακόπτεται το κυνήγι αυτού του είδους θηράματος. ΑΡΘΡΟ 11° ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 1. Μετά την λήξη του κυνηγίου το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδώσει Τιμολόγιο Πώλησης της Υπηρεσίας και θα εισπραχθεί η αξία των θηραμάτων. Το απόκομμα που θα δίνεται στον κυνηγό αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται σε αυτό, για την μεταφορά, κ.λ.π. αυτών. 2. Η τιμή του φονευθέντος θηράματος Όταν θηρευτεί από ομάδα που αποτελείται από Μεσσήνιους και λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, ή κυνηγούς υπηκόους χώρων – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από την τιμή που αναγράφεται στη στήλη (5) του ανωτέρω πίνακα. Αν η ομάδα έχει αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών εκτός Ε.Ε τότε η τιμή καθορίζεται από τη στήλη (6) του πίνακα. ΑΡΘΡΟ 12° ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η αναχώρηση των κυνηγών και των εντεταλμένων οργάνων της Ε.Κ.Π. Ν. Σαπιέντζας από το λιμάνι της Μεθώνης θα γίνεται στις 7:45 – 8:00 και η επιστροφή από την Σαπιέντζα στις 14:30 – 15:00. Αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η αναχώρηση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 08:30 το κυνήγι αναβάλλεται. ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Π. 1. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην Ε.Κ.Π. οποιουδήποτε άνευ αδείας της Δασικής Αρχής. 2. Την Ε.Κ.Π. Νήσο Σαπιέντζα μπορούν να επισκέπτονται για λόγους επιστημονικούς, μαθήσεως και γνωριμίας της χλωρίδας και πανίδας αυτής και γενικά του οικοσυστήματος της, όσοι επιθυμούν (Σύλλογοι, Σωματεία, κ.λ.π.) ύστερα από άδεια του Δασαρχείου Καλαμάτας εκτός των ημερών κυνηγίου. Ο τρόπος, ο χρόνος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια. 3. Οι επισκέπτες στην Ε.Κ.Π. πρέπει να προσέχουν για την ασφάλεια τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ε.Κ.Π.. Ακόμη οφείλουν να προστατεύουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους. ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν πρόγραμμα, το οποίο έχει θέση ρυθμιστικής διάταξης θήρας, ισχύουν οι γενικές περί θήρας διατάξεις. 2. Η φωτογράφηση και κινηματογράφηση των θηραμάτων κατά την διεξαγωγή του κυνηγίου επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδεία του αρμοδίου Υπουργείου. 3. Οι παραβάτες των διατάξεων περί θήρας και της παρούσας ρυθμιστικής – απαγορευτικής διάταξης διώκονται ποινικά. 4. Η κατοχή της ειδικής άδειας θήρας και η είσοδος επισκέπτη στην Ε.Κ.Π. σημαίνουν την ανεπιφύλαχτη αποδοχή και εφαρμογή των όσων αναφέρονται παραπάνω. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ.453/7-5-77 «Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές».

Άιγαγρος
Σαπιέντζα
Πηγή: 
dasarxeio.gr