Επηρεάζει τη λαθροθήρα η απαγόρευση θήρας σε μια περιοχή;

Η λαθροθήρα προκαλεί θνησιμότητα σε είδη της πανίδας, η οποία, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να έχει επιπτώσεις και στους πληθυσμούς τους. Εκτός από τις οικολογικές, σημαντικές μπορεί να θεωρηθούν και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αυτές μπορούν να αναλυθούν: α) στη δαπάνη μεγάλων κεφαλαίων για θηροφύλαξη, β) στην πρόκληση αντικυνηγετικού αισθήματος στους πολίτες και γ) στην εφαρμογή υπερβολικών και ατεκμηρίωτων περιορισμών θήρας. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί εάν στις περιοχές όπου απαγορεύεται η θήρα, η λαθροθήρα αυξάνεται ή μειώνεται, σε σχέση με τις περιοχές όπου επιτρέπεται η θήρα. Αυτό διερευνήθηκε με δύο μεθόδους. Στην πρώτη μέθοδο, χρησιμοποιήθηκε το αρχείο μηνύσεων της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης για τις κυνηγετικές περιόδους 2009-2011 και συγκρίθηκε ο αριθμός των μηνύσεων που υποβλήθηκαν από τους Θηροφύλακες για πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν απώλειες σε πληθυσμούς (θανάτωση απαγορευμένου είδους, λαθροθήρα τη νύχτα, λαθροθήρα με παγίδες-θηλιές) και οι οποίες έλαβαν χώρα σε ελεύθερες και σε απαγορευμένες για τη θήρα περιοχές. Στη δεύτερη μέθοδο εκπονήθηκε και διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιες περιοχές εκτιμούν πως η λαθροθήρα είναι υψηλότερη. Με βάση την πρώτη μέθοδο βρέθηκε πως ο αριθμός των μηνύσεων στις απαγορευμένες για τη θήρα περιοχές είναι ανάλογος με τον αριθμό των μηνύσεων που υποβάλλονται στις ελεύθερες περιοχές. Επιπλέον οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες έδωσαν ως κύρια απάντηση πως η λαθροθήρα αυξάνεται όταν μια περιοχή από επιτρεπόμενη γίνεται απαγορευμένη για τη θήρα. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ευρεία αντίληψη ότι απαγορεύοντας τη θήρα σε μια περιοχή μειώνεται η λαθροθήρα.


Δείτε κάποια ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία από τη μελέτη των ερευνητών:

Με βάση την ευρεία αντίληψη που υπάρχει, τα ποσοστά μηνύσεων θα έπρεπε να αγγίζουν το 100% για τις επιτρεπόμενεςκαι να πλησιάζουν το 0% στις απαγορευμένες περιοχές!
Με βάση την αναλογία εκτάσεων, θα έπρεπε να είναι 60-70% στις επιτρεπόμενες και 30-40% στις απαγορευμένες για να υπάρχει ίδια ένταση λαθροθηρίας!

 

Πηγή: 
Περίληψη από τη μελέτη με βιβλιογραφική αναφορά: