Επικήρυξη αγριοκούνελων στη Λήμνο

Επικήρυξη αγριοκούνελων στη Λήμνο

Την επικήρυξη του αγριοκούνελου αποφάσισαν οι Αρχές στη Λήμνο, λόγω του υπερπληθυσμού. Η αναλυτική ανακοίνωση είναι η ακόλουθη:

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 5 του άρθρου 257 και την παρ. 2α του άρθρου 259 του Ν.Δ 86/69.
2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό» (Α΄ 247).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/ Α΄/2012).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194)
7. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
8. Την αριθμ. Υ46/6−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2101), απόφαση του Πρωθυπουργού περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
9. Την αριθ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234)
10. Την αριθ. 23111/18−6−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών». ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34591
11. Την αριθ. 133275/2116/19−7−2013 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΚΑ, «ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013−2014» (ΦΕΚ 1850/Β/29−7−2013).
12. Το αριθμ. 33615/2551/5−7−2013 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Λέσβου.

13. Το γεγονός ότι, επί σειρά ετών, από το 1996 μέχρι σήμερα, σε περιοχές της νήσου Λήμνου υπερπληθυσμός του είδους Oryctolagus cuniculus (αγριοκούνελο) προκαλεί αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις γε−
ωργικές καλλιέργειες, με συνέπεια να διαταράσσεται η οικονομική και κοινωνική ζωή της νήσου και να δίνονται μεγάλες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

14. Το γεγονός ότι, παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός του αγριοκούνελου εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες ζημιές στην αγροτική παραγωγή και μείωση του αγροτικού εισοδήματος και, συνεπώς, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων.

15. Το από 10−7−2013 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 30.000€ περίπου (Ε.Φ.31 – 130, ΚΑΕ 5242)

17. Την αριθμ. 135563/3262/18−9−2013 βεβαίωση δέσμευση πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Επιτρέπουμε τη λήψη ειδικών μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού του αγριοκούνελου λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές της νήσου Λήμνου, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.Δ 86/1969 για τον περιορισμό των προκαλούμενων ζημιών στην γεωργική παραγωγή. Η κατά τα ανωτέρω εφαρμογή του προγράμματος, συνίσταται ιδίως στην επ’ αμοιβή δίωξη ατόμων αγριοκούνελου που θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.:

1) Για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδιασμού εκδίδεται απόφαση της οικείας Δ/νσης Δασών Λέσβου, με την οποία συγκροτούνται ειδικά συνεργεία ομάδων κυνηγών 3−4 ατόμων/ανά συνεργείο, τα οποία θα λειτουργούν με την παρουσία έμπειρου για το σκοπό αυτόδασικού υπαλλήλου ή κυνηγού που ορίζεται ως επικεφαλής−υπεύθυνος για τη λειτουργία του συνεργείου, με λευκό, σχετικό με τη θήρα, ποινικό μητρώο, οριζόμενου αντίστοιχα στην απόφαση συγκρότησης.

2) Για κάθε νεκρό άτομο αγριοκούνελου καθορίζεται αμοιβή ύψους 2 ευρώ.

3) Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται με την έκδοση από την οικεία δασική αρχή ενταλμάτων πληρωμής που θα εκδίδονται επ’ ονόματι των συμμετεχόντων στα συνεργεία δίωξης, συγκεντρωτικά μετά το πέρας του
προγράμματος, σύμφωνα με τον αριθμό των αγριοκούνελων και επί τη βάση του πρωτόκολλου παραλαβής πειστηρίων το οποίο θα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής που καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται επιτροπή παραλαβής των πειστηρίων δίωξης. Η επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών
και δύο (2) υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας, δασολόγους, δασοπόνους ή δασοφύλακες. Η επιτροπή θα παραλαμβάνει συγκεντρωτικά τα καθορισμένα πειστήρια για κάθε συνεργείο δίωξης (4 πόδια/ανά αγριοκούνελο)
και θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής στο οποίο θα γίνεται αναφορά στον αντίστοιχο αριθμό των νεκρών ατόμων αγριοκούνελου και το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των πειστηρίων.

5) Τα πειστήρια που παραδίδονται θα σημαίνονται με χρώμα, με ευθύνη της δασικής αρχής και θα καταστρέφονται σε συνεργασία με την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας με την οποία λαμβάνονται μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των συνεργείων. Ως περιοχές ρύθμισης του πληθυσμού ορίζονται αποκλειστικά αυτές που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες από την «Επιτροπή Διερεύνησης Προβλημάτων Αγριοκούνελου Λήμνου» και απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη κλίμακας 1:50.000

Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ. Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσιευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 20/11/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Αγριοκούνελο
Λήμνος
Επικήρυξη
ΥΠΕΚΑ
Πηγή: 
ΥΠΕΚΑ
Θήραμα: