Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου για την έκδοση άδειας θήρας

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου για την έκδοση άδειας θήρας

Με εγκύκλιό της η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Α.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος τονίζει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας φέτος.<--break->

Το με αριθ. πρωτ. 159673/2011/3-8-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Α.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος απευθύνεται προς ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και σημειώνει ότι «δεν αλλάζει τίποτε στη διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας για κυνηγούς μέλη των συνεργαζόμενων και αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Κυνηγετικών Οργανώσεων, οι οποίοι θα εξακολουθούν να κατάθέτουν στις δασικές υπηρεσίες μέσω συνεργαζόμενων και αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων την αίτηση και όλα τα λοιπά δικαιολογητικά με την ίδια διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα και περιγράφεται στο ΦΕΚ 224Β/Απόφαση ΥΠΕΚΑ 12594/346/28-1-2013″ . Το ίδιο ισχύει και για τη διατήρηση του τρόπου είσπραξης και απόδοσης των τελών υπέρ Δημοσίου από τους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Η εγκύκλιος αναφέρει: Επί του σχετικού εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, µε το οποίο τέθηκαν ερωτήµατα που αφορούν στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά έκδοσης αδειών θήρας, µετά την ισχύ της υπ. αριθµ 143570/2614/04-10-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3407/Β), θέτουµε υπόψη σας τα εξής :

1. Επί του ερωτήµατος εάν µετά την έκδοση της αρίθµ. 143570/2614/04-10-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3407/Β), έχει διαφοροποιηθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας για τους κυνηγούς που είναι µέλη αναγνωρισµένων ως συνεργαζόµενων µε το Υπουργείο, Κυνηγετικών Οργανώσεων: Η προαναφερόµενη απόφαση κατάργησε την υπ.αριθµ. 101472/3437/15-9-1999 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1748/Β΄) καθώς και την παράγραφο 3 της υπ.αριθµ. 103814/3925/26-7-2002 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας ( ΦΕΚ 1039/Β’).

Στις καταργηθείσες διατάξεις προβλεπόταν ότι “οι δασικές αρχές δεν θα δέχονται κατάθεση διπλοτύπων είσπραξης των εκάστοτε ισχυόντων τελών και των λοιπών δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας που αφορούν πρόσωπα άλλα εκτός του καταθέτοντος παρά µόνο από τους αναγνωρισµένους και συνεργαζόµενους µε το Υπουργείο Κυνηγετικούς συλλόγους” Με τις διατάξεις που καταργήθηκαν δεν επιτρεπόταν σε µεµονωµένο κυνηγό να καταθέτει µέσω τρίτου προσώπου διπλότυπα είσπραξης και λοιπά δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας θήρας και ότι το δικαίωµα αυτό το είχαν µόνο οι αναγνωρισµένοι και συνεργαζόµενοι µε το Υπουργείο Κυνηγετικοί σύλλογοι.

Επίσης µε την απόφαση 143570/2614/04-10-2016 του ΥΠΕΝ, προστέθηκε νέα παράγραφος στο τέλος του κεφαλαίου Α΄ της αριθµ. 12594/346/28-1-2013 ισχύουσας και σήµερα απόφασης του Απαπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ, στην οποία παράγραφο αναφέρεται η διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας από µεµονωµένο κυνηγό στον οποίο δίνεται η δυνατότητα να καταθέτει στη δασική Αρχή την αίτησή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας θήρας µέσω ατοµικού πληρεξουσίου δικηγόρου. Με την παράγραφο που προστέθηκε αλλάζει µόνο η διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας για το µεµονωµένο κυνηγό ο οποίος µπορεί να παρίσταται πλέον µε ατοµικό πληρεξούσιο δικηγόρο, ενώ δεν αλλάζει τίποτα στη διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας για κυνηγούς µέλη των συνεργαζόµενων και αναγνωρισµένων από το Υπουργείο Κυνηγετικών Οργανώσεων, οι οποίοι θα εξακολουθούν να καταθέτουν στις δασικές Υπηρεσίες µέσω των αναγνωρισµένων ως συνεργαζόµενων κυνηγετικών συλλόγων, την αίτηση και όλα τα λοιπά δικαιολογητικά µε την ίδια διαδικασία που ίσχυε µέχρι σήµερα και περιγράφεται στην αριθ. 12594/346/28-1-2013 απόφαση του ΥΠ.Ε.Κ.Α (ΦΕΚ 224 Β΄)

2. Επί του ερωτήµατος για τη δυνατότητα και τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης των τελών υπέρ του δηµοσίου από τους αναγνωρισµένους ως συνεργαζόµενους µε το Υπουργείο Κυνηγετικούς Συλλόγους. : Με την έκδοση της αριθµ. 143570/2614/04-10-2016 απόφασης του ΥΠΕΝ, δεν καταργήθηκε η άλλαξε κάτι στο δικαίωµα των αναγνωρισµένων και συνεργαζόµενων µε το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων να εισπράττουν από τα µέλη τους τα προβλεπόµενα τέλη και να τα καταθέτουν υπέρ του δηµοσίου.

3. Η µόνη τροποποίηση αφορά τους µεµονωµένους κυνηγούς οι οποίοι πλέον µπορούν να καταθέτουν στις δασικές αρχές τη σχετική αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά όχι µόνο αυτοπροσώπως όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, αλλά και µέσω ατοµικού πληρεξουσίου δικηγόρου. O πληρεξούσιος δικηγόρος µπορεί να παραλαµβάνει τις θεωρηµένες άδειες θήρας αν αυτό περιλαµβάνεται στα όρια των εντολών που του έχουν δοθεί από τον εντολέα του.

Εγκύκλιος
ΥΠΕΚΑ
Εγκύκλιος για την έκδοση άδειας θήρας
Πηγή: 
ΚΟΜΑΘ, ΥΠΕΚΑ